جوایز جوایز

 

در پایان بیست نفر با بالاترین امتیازبه قید قرعه نفری 1000000 ریال پرداخت می شود