جوایز جوایز

 

در پایان هرهفته به پنج نفر با بالاترین امتیازبه قید قرعه نفری 500000 ریال پرداخت می شود